Consultancy

Beoordeling Machineveiligheid bij een nieuwe machinelijn

Forbo Flooring is fabrikant van linoleum vloerbedekking. In de fabriek in Assendelft vindt de productontwikkeling plaats en wordt de linoleum vloerbedekking CO2 neutraal geproduceerd. Van grondstoffen tot eindproduct op rol. FMI ImProvia heeft een nieuwe module van de productielijn beoordeeld op machineveiligheid volgens norm NEN-EN-ISO 12100 en heeft een oplossingsrichting voor het beheersen van veiligheidsrisico’s aangedragen.

  • Forbo
  • 2021

Al een ruime tijd geleden is er een module toegevoegd aan een van de productielijnen van Forbo. Door de introductie van een nieuw product heeft Forbo de nieuwe module in gebruik genomen. De gedane risicobeoordeling was benodigd om de gewijzigde productielijn met de aanvullende module van CE-markering te voorzien en vervolgens in bedrijf te kunnen nemen.

De gecertificeerde medewerkers in machineveiligheid CMSE® van FMI ImProvia hebben deze opdracht uitgevoerd. Deze uitvoering bestond uit een aantal stappen. Om te beginnen werden er interviewsessies met verschillende betrokkenen bij de productielijn gehouden. Op deze manier kon de scope van de risicobeheersing samen met Forbo afgebakend worden. Deze interviews werden gehouden met een productiemedewerker, product- en procesengineer, onderhoudsverantwoordelijke, de V&G verantwoordelijke en projectleider. De gevaren en risico’s konden daarbij in kaart gebracht worden vanuit de taken en gezichtspunten van de verschillende disciplines.

In constructieve gesprekken werden de productiestappen helder en werden de gevaren en risico’s uit de handelingen van de operators, de producteigenschappen en de verwachte onderhoudsactiviteiten verzameld. Daarnaast is er ook goed gekeken naar het omstellen, aanlopen en uitlopen van de productie zelf en de frequentie daarvan. De belangrijkste gevaren die daarbij aan het licht kwamen, zijn verwerkt in het template van de klant. Door het multidisciplinair denken, kon de eerste oplossingsrichting voor de te nemen maatregelen daarbij opgesteld worden. Samen met de projectleider is dit als concept besproken.

Het bijwonen van een testrun van het nieuwe product in de fabriek, was de tweede stap in dit proces. Hierbij werden de geïdentificeerde activiteiten en gevaren die uit de interviews gebleken waren, vergeleken met de werkelijke productieomstandigheden. Dat gaf ook de gelegenheid om geluidsmetingen uit te voeren.

Met alle verkregen informatie en het juiste inleveringsvermogen is er een veiligheidsrapportage uitgewerkt in de derde stap van het proces. Met de aanvullende informatie uit de testdag zijn de risicobeheersing en de reducerende maatregelen verder uitgewerkt tot een pakket. Dit pakket omvatte realistische aanpassingen aan de lijn, voorstellen voor pragmatische werkprocedures en aandacht voor informatie en gedrag van medewerkers. Dit werd gedaan zoals dat beschreven staat in de 3-stappen methode in norm ISO 12100 en de Machinerichtlijn. Aan het einde van het project bij Forbo Flooring is er een rapport aangeleverd met daarin heldere maatregelen die op korte termijn uitgevoerd konden worden en daarbij een volledige onderbouwing van het risicodossier.